NewGreen - architekt krajobrazu

Czas na ogród

projektowanie ogrodów | architektura krajobrazu

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On TwitterCheck Our FeedVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest

Kompleksowe inwentaryzacje zieleni

Wykonujemy inwentaryzacje dendrologiczne na potrzeby firm, instytucji publicznych oraz osób prywatnych. Naszymi klientami są biura projektowe, pracownie architektoniczne, deweloperzy,  jednostki samorządowe, inwestorzy prywatni.

Wykonujemy inwentaryzacje wraz z waloryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem na potrzeby:

 • inwestycji budowlanych,
 • budowy i przebudowy dróg,
 • budowy i przebudowy linii kolejowych i tramwajowych,
 • budowy i modernizacji ścieżek rowerowych,
 • przebudowy oraz modernizacji obiektów wodnych, potoków,  rzek, cieków wodnych, zbiorników, kanałów,
 • rewitalizacji istniejących terenów zielni (parki, zieleńce, etc.).

Nasze inwentaryzacje zieleni standardowo obejmują:

 • określenia taksonu (rodzaju, gatunku, kultywaru) inwentaryzowanych drzew i krzewów,
 • pomiaru cech biometrycznych (obwód pnia, mierzony na wysokości 130 cm nad powierzchnia gruntu; średnica korony; wysokość drzewa; powierzchnia zajmowana przez grupy krzewów),
 • określenie stanu zdrowotnego drzew i krzewów,
 • zestawienie wyników inwentaryzacji w formie tabelarycznej,
 • sporządzenie mapy z naniesionymi wynikami inwentaryzacji.

Oferujemy również:

 • opracowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz projekty nasadzeń zastępczych,
 • typowanie drzew do wycinki (drzewa kolidujące z inwestycja, chore, uszkodzone lub zagrażające obiektom),
 • sporządzenie operatów pielęgnacyjnych, zawierających wytyczne w zakresie ochrony drzew na terenie budowy w trakcie inwestycji,
 • sporządzenie operatów pielęgnacyjnych, zawierających wytyczne dotyczące pielęgnacji istniejących nasadzeń (konieczność przeprowadzenia cięć sanitarnych, potrzeba stosowania środków ochrony roślin, terminy przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych, etc.).
 • projekt nasadzeń zastępczych
 • ekspresowe inwentaryzacje zieleni